לינקטון – שומרים על זכויות היוצרים שלך !

תנאי השימוש באתר לינקטון (מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד)

 

הקדמה:

לינקטון הוא אתר אינטרנט קטן המוקדש כולו לשיר אחד.
הלינקטון המגיע דרך הדוא"ל, נושא על גבו את השיר יחד עם כל החומר היחצ"ני אותו רוצה האומן להעביר לאמצעי התקשורת-תמונות, קומוניקטים , טקסטים, קרדיטים ואפילו קליפים.

 

פרק א' כללי

1. המסמך שלהלן מתאר וקובע את תנאי השימוש באתר לינקטון עבור כל המשתמשים בו, וכל התנאים הכלולים במסמך הינם למעשה הסכם בין משתמשי האתר לבין בעלת האתר חברת לינקטון בע"מ.הן חברת לינקטון בע"מ והשירותים הניתנים באתר לינקטון והן המשתמשים באתר הנם כפופים להסכם זה על כל האמור בו .למעט בגין הפרה של ההתחייבויות הכלולות במפורש בהסכם זה ובכפוף לתנאיו, למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה או תביעה נגד חברת לינקטון בע"מ ולא תחול כל אחריות שהיא כלפי משתמשי האתר.
חברת לינקטון בע"מ אינה מחזיקה בזכויות היצירות. זכויות היצירות בידי המפיקים בלבד. 

 

2. כל המעוניין להפיץ לינקטון באמצעות האתר (להלן: “אומן”) לתפוצת אנשי המדיה המשתמשים באתר לינקטון (להלן: "אנשי מדיה"), חייב לקבל את אישורה של חברת לינקטון בע"מ על-ידי פניה דרך האתר, חברת לינקטון בע"מ מצידה אינה מתחייבת לאשר את קבלתו של הפונה כאומן וזאת ללא כל תירוץ או נימוק.מרגע קבלתו,מתחייב האומן לפעול על-פי המוגדר בהסכם זה.

 

3. כל המעוניין לקבל לינקטון באמצעות האתר (להלן: “אנשי מדיה”) באמצעות אתר לינקטון, חייב לקבל את אישורה של חברת לינקטון בע"מ על-ידי פניה דרך האתר, חברת לינקטון בע"מ מצידה אינה מתחייבת לאשר את קבלתו של הפונה כאיש -מדיה וזאת ללא כל תירוץ או נימוק.מרגע קבלתו,מתחייב איש המדיה לפעול על-פי המוגדר בהסכם זה.

 

4. חברת לינקטון בע"מ  מתחייבת לתת שירותים למשתמשי האתר בכפוף לעמידה בכל התנאים בהסכם זה. חברת לינקטון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסיים כל התקשרות עם משתמש האתר בין עמד בתנאי ההסכם ובין אם לא וזאת בכפוף לשיקול דעתה ובלבד שתינתן למשתמש התראה של שבעה ימי עבודה באמצעות דואר-אלקטרוני.

 

5. “לינקטון” הוא קניינה של חברת לינקטון בע"מ ומוגן מתוקף חוק זכויות יוצרים. שימוש בשם זה “לינקטון" ללא אישור חברת לינקטון בע"מ מהווה הפרה בוטא של זכויות יוצרים. חברת לינקטון בע"מ תשתמש בכל אמצעי מזור אשר יביאו לשמירה על זכויותיה בשם "לינקטון".

 

פרק ב' - האמן

האמן,בעת היותו משתמש רשום במערכת, בתמורה לתשלום שיקבע מולו במעמד ההתקשרות, יקבל מגוון שירותים המהווים חלק בלתי נפרד מתכונות הלינקטון וזאת בתנאי שיעמיד לרשות מערכת לינקטון את  החומרים הדרושים:

1. קובץ אודיו בפורמט wav16/44 לפחות, ובו השיר שעבורו יוכן הלינקטון.

2. קובץ וורד עם מילות השיר.

3. קובץ וורד עם קומוניקט.

4. קובץ וורד עם קרדיטים.

5. קובץ jpg עם תמונת יח"צ לשימוש עיתונאי.

6. וידאו קליפ במידה ויש.

 

בנוסף לאמור לעיל האמן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

כי הוא הבעלים היחיד והבלעדי של מלוא זכויות היוצרים, זכויות המבצעים, זכויות הפרסום וכל יתר זכויות הקניין הרוחני וזכויות הבעלות בהקלטות הראשיות, כי אין לצד שלישי כלשהו זכויות כלשהן בהקלטות הראשיות ו/או כלפי המפיק הסותרות את הזכויות הניתנות על ידי המפיק לחברה על פי הסכם זה ו/או שיש בהן כדי להגביל בצורה כלשהי את זכות המפיק להתקשר בהסכם זה ולהתחייב כאמור בו.

 

כי קיבל ו/או יקבל את הסכמתו של כל צד שלישי שנדרש להתקשרותו של האומן בהסכם זה ולביצוען וקיומן של כל ההתחייבויות שהאומן נטל על עצמו כאמור בהסכם זה.

 


כי ההקלטות הראשיות בוצעו והופקו בהסכמתם המלאה של כל היוצרים, המבצעים והאנשים הנוספים שלקחו בהן חלק, זאת במטרה לפרסם ולהוציא אותן לאור מעל גבי תקליטים, להרשות שידור והשמעה פומבית שלהן ולאפשר כל ניצול מסחרי שלהן בכל דרך ואופן הידועים היום ו/או שיהיו ידועים בעתיד ללא כל מגבלה שהיא.

 

כי בידיו כל אישורים והסכמות חתומים על ידי היוצרים ובעלי זכויות היוצרים, המבצעים ובעלי זכויות המבצעים וכל בעלי הזכויות האחרים ביצירות ובביצועים הנכללים בהקלטות הראשיות, ככל שהדבר דרוש על פי חוקי זכויות היוצרים והמבצעים החלים בישראל, על פי חוק הגנת הפרטיות ועל פי כל דין אחר, לצורך הניצול המסחרי של ההקלטות הראשיות בכל המדיות הקיימות היום ואלו שיהיו קיימות בעתיד (לרבות ניו מדיה) ולצורך מימושן של כל הזכויות המוענקות לחברה על פי הסכם זה. האמור לעיל כולל את זכותה של החברה לעשות שימוש בביצועיהם, שמם ו/או דיוקנם ו/או פרטים ביוגרפים של המבצעים והיוצרים הנ"ל ואין ולא יהיו לכל הנ"ל טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי החברה בכל הקשור לכך.

 

כי הוא מוסמך לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות המתייחסות בהסכם זה במישרין או בעקיפין למי מן היוצרים ו/או המבצעים של היצירות וההקלטות הראשיות.

 

כי שילם לכל הצדדים השלישיים אשר היו מעורבים במישרין ו/או בעקיפין בהפקת ההקלטות הראשיות של היצירות את כל התמורה המגיעה להם בגין זאת, כי אין לשום צד שלישי כאמור לעיל תביעה כספית או אחרת נגד האומן הן בקשר להקלטות הראשיות והן בכל נושא אחר וכי במידה ולא שולמה לאותם צדדים שלישיים מלוא התמורה הנ"ל (לרבות תשלום תמלוגים עתידיים על מכירות למפיקים מוזיקליים ולצדדים שלישיים אחרים) היא תחול על האומן ולבדו ועל אחריותו.

 

כי אין ביצירות, בתוכנן ובהקלטתן משום הפרה כלשהי של חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק הגנת סימני מסחר, חוקי זכויות יוצרים, חוקי זכויות מבצעים, פקודת הנזיקין או משום הפרה של כל חובה אחרת על פי כל דין כלפי כל צד שלישי שהוא.

 

כי חברת לינקטון בע"מ הביאה לידיעתו את העובדה כי מתן שירותי ההפצה על פי הסכם זה ו/או חלקם עשוי לחייב קבלת רישיונות מיוחדים מאת אקו"ם וכי האומן עושה מאמצים על מנת לקבל מאת אקו"ם רישיון רחב ככל הניתן להסדרת שירותי ההפצה על פי הסכם זה. האומן מאשר כי החברה הביאה לידיעתו גם את העובדה כי נכון למועד חתימת הסכם זה, הרישיון שהעניקה אקו"ם בקשר למתן שירותי ההפצה על פי הסכם זה, מוגבל אך ורק להפצת תקליטי שדרים ולמתן זכות שימוש בשירותי Streaming On Demand למנויים מצומצמים, אשר כוללים אך ורק גורמים העוסקים בתחום המוסיקה והמדיה (כגון יוצרים/מפיקים/גורמי יחסי ציבור מחד ועורכים מוסיקליים/מבקרי מוסיקה/אנשי תוכן מאידך).

 

לפיכך, ככל שהאומן יבקש להרחיב את קהל היעד של שירותי ההפצה על פי הסכם זה ו/או את היקף השימושים ביצירות נשוא הסכם זה, מעבר למוסדר ברישיון מאקו"ם, אשר יהיה ברשות האומן באותה עת, האומן יישא באופן בלעדי באחריות להסדרת השימושים כאמור מול אקו"ם, לרבות בדרך של החרגת שימושים מסוימים בזכויות היוצרים ביצירות נשוא הסכם זה ממסגרת השירותים המוענקים על ידי אקו"ם.

 

מובהר בזאת כי נכונות הצהרות האומן כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי ומקדמי להתקשרות החברה. האומן מתחייב כי הצהרות אלה ימשיכו להיות נכונות במהלך כל תקופת ההסכם. אי נכונות הצהרה כלשהי מהצהרות המפיק מהווה הטעייה היורדת לשורשו של הסכם זה.

 

מבלי לגרוע מכל זכויות אחרות העשויות לעמוד לזכות החברה על פי כל דין, האומן ישפה ויפצה באופן מיידי את החברה ו/או כל צד שלישי שיפעל מטעמה או במקומה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ואשר תהיה מבוססת במלואה או בחלקה על אי נכונות הצהרה כלשהי ו/או אי קיום התחייבות כלשהי של האומן כאמור בהסכם זה ובלבד שהחברה תודיע לאומן בתוך שבעה ימים על כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה כאמור ותשתף פעולה עם האומן באופן סביר בהתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה כאמור.

 

מתן שירותי ההפצה

האומן מעניק בזאת לחברה את מלוא הזכויות הדרושות לשם מתן שירותי ההפצה על פי הסכם זה, לרבות הזכות לשעתק, להדפיס, לפרסם ולהפיץ את ההקלטות הראשיות של היצירות או כל חלק מהן בארץ ובחו"ל בכל אמצעי דיגיטלי אשר ידוע כיום ו/או יהיה ידוע בעתיד.
חברת לינקטון בע"מ אינה מחזיקה בזכויות היצירות. זכויות היצירות בידי המפיקים בלבד. 

 

מתן שירותי ההפצה על פי הסכם זה והענקת הזכויות הדרושות לחברה לצורך מתן שירותי ההפצה על פי הסכם זה יהיו בתוקף לתקופה של 12חודשים. לאחר מכן תוארך תקופת ההסכם בכל פעם בשנה תמימה נוספת, אלא אם כן יודיע צד אחד למשנהו על אי רצונו בהארכת תקופת ההסכם וזאת בהודעה בכתב שתינתן לצד השני לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום תקופת ההסכם הקודמת.

 

שונות

הסכם זה ייחשב כממצה את זכויות והתחייבויות הצדדים בכל נושא הנידון בו, וכל תיקון או שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.

 

אי חוקיותו ו/או פסלותו של חלק כלשהו מהסכם זה יפסול ו/או יבטל (אם בכלל) את אותו חלק בלבד.


קבלת הלינקטון אינה מהווה אישור לשימוש בשיר לצרכי סינכרוניזציה.  אישור פרטני על כך יש לבקש בכתב מבעל המאסטר בלבד.

 

שום ויתור, או הנחה, או שתיקה, או הימנעות מפעולה במועד, או מתן אורכה לא יחזו כוויתור של צד על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, ולא יהוו מניעה מצדו מלעמוד על זכויותיו כאמור, אלא במידה שהוויתור בא בכתב.

 

החברה רשאית להסב זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה ובלבד שזכויות האומן לא תפגענה מכך. האומן מבין כי הסכם זה הוא אישי לו ועל כן הוא אינו רשאי להסב חובותיו על פי הסכם זה.

 

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה או בכל כתובת שיעדכנו הצדדים לעניין זה אחד את השני, וכל מכתב רשום שישלח מצד אחד למשנהו יחשב כמגיע למענו תוך 72 שעות מעת משלוחו בדואר רשום, עם הגיעו – שעה שנשלח באמצעות שליח, או תוך 6 שעות ממועד משלוחו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 14:00 ביום חול, כשיש ביד השולח אישור שליחה, ולאחר שהצד השולח ווידא את דבר קבלת משלוח הפקסימיליה באמצעות הטלפון.

 

סמכות השיפוט לכל העניינים הנוגעים להסכם זה ו/או הנובעים ממנו מוקנים לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב-יפו, ולבתי משפט אלו בלבד.

 

פרק ג' – אנשי מדיה

על-פי היתר המוגדר ברישיון מאקו"ם, אנשי המדיה רשאים לשמוע את המוזיקה ב Down streaming.

 

על-פי היתר המוגדר ברישיון מאקו"ם אנשי המדיה רשאים להוריד (Download) ולאחסן את המוזיקה מהלינקטון על גבי כונן קשיח במחשב.

בעת השימוש באתר לינקטון הינך מתחייב כלפי המפיקים שלא לעשות במוצר , בהקלטות הקוליות הכלולות בו , ובעבודה הגרפית של המוצר שימוש מסחרי כלשהו.

כל זכויות המפיק והבעלים בכל אחד מקבצי האודיו המנוגנים באתר לינקטון שמורות למפיקים.

הנך מתחייב כלפי בעלי הזכויות על היצירה שלא לעשות בתקליטור זה בין בעצמך ובין באמצעות צד ג' שום שימוש מסחרי אלא אם קיבלת הרשאה בכתב – העתקה , השאלה , השכרה והפצה אסורים בהחלט.


אנשי המדיה יכולים להוריד את השיר פעמיים בלבד מכל לינקטון.

 

פרק ד' – חברת לינקטון בע"מ

חברת לינקטון בע"מ תהיה אחראית לתפעול שוטף ונטול תקלות של האתר ושל השרתים שעל גבם מאוחסנים הלינקטונים.

 

חברת לינקטון בע"מ לא תהיה אחראית על הצלחתו המסחרית של השיר שע"ג הלינקטון. כמו כן אין חברת לינקטון בע"מ אחראית על התכנים המובאים ע"י האומנים ולא על איכותם הטכנית.

 

כל הזכויות באתר לינקטון לרבות מנגנוניו והתוכנות עליהן הוא מושטת והעיצובים הגרפיים באתר שייכים לחברת לינקטון בע"מ

 

כל פגיעה באתר ע"י מי מהמשתמשים תחויב בתשלום. אי תשלום עבור הנזק יוביל לתביעה משפטית.